רגולציה נקבעת במטרה להגן על אינטרס ציבורי מוגדר. לצד התועלת הנובעת מהרגולציה, לכל רגולציה ישנן השפעות שליליות על פעילות המשק ועל אינטרסים של בעלי עניין נוספים (חלקם ציבוריים וחלקם פרטיים ואחרים). החלטת ממשלה 2118 משנת 2014 קובעת כי על כלל הרגולטורים הציבוריים לבצע תהליך של הערכת השפעות רגולציה (Regulatory Impact Assessment – RIA) טרם התקנתה של רגולציה חדשה. הליך הערכת הרגולציה מתחיל בהגדרת הבעיה שאיתה מעוניין הרגולטור להתמודד, ממשיך בבחינה של חלופות שונות להתמודדות עמה, ומסתיים בבחירת החלופה המיטבית וקביעת הרגולציה על בסיסה.

שיקמונה מציעה ביצוע של הליך הערכת השפעת הרגולציה כנדרש בהחלטת הממשלה והנחיות משרד ראש הממשלה בנושא. הערכת השפעת הרגולציה מתבצעת על בסיס מחקרים בינלאומיים משווים, ראיונות מובנים עם בעלי עניין ומחקר כלכלי-סטטיסטי של השפעות הרגולציה תוך שימוש במודלים המתאימים.