רגולציה נקבעת על מנת להגן על אינטרס ציבורי מוגדר. לצד התועלת הנובעת מהרגולציה, לכל רגולציה השפעות שליליות על פעילות המשק ועל אינטרסים של בעלי עניין נוספים (חלקם ציבוריים וחלקם פרטיים ואחרים). החלטת ממשלה 2118 משנת 2014 קובעת כי כי על כלל הרגולטורים הציבוריים לבצע תהליך של הערכת השפעות רגולציה (Regulatory Impact Assessment – RIA) טרם התקנתה של רגולציה חדשה. הליך ההערכה הרגולטורית מתחיל בהגדרת הבעיה עמה מעוניין הרגולטור להתמודד, ממשיך בבחינה של חלופות שונות להתמודדות עמה, ומסתיים בבחירת החלופה המיטבית וקביעת הרגולציה על בסיסה.

שקמונה מציעים ביצוע של הליך ההערכת השפעת הרגולציה כנדרש בהחלטת הממשלה והנחיות משרד ראש הממשלה בנושא. ההערכת השפעת הרגולציה מתבצעת על בסיס מחקרים בינלאומיים משווים, ראיונות מובנים עם בעלי עניין ומחקר כלכלי -סטטיסטי של השפעות הרגולציה תוך שימוש במודלים המתאימים.

השארת תגובה